Arşiv : Anne Baba Çocuk

Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çocuklar aile fertleri arasında ilk güçlü bağı annesi ile kurar. Bu bağ çocuk dünyaya gelmeden anne karnındayken başlar. Doğan her çocuk yaş aldıkça farklı duygularla tanışır. Bunlardan birisi de özellikle 3-4 yaşındaki çocuklarda görülen anne ve babayı kaybetme korkusudur.

Ço­cuk­lar için an­ne ba­ba ha­yat­ta kar­şı­laş­tık­la­rı kor­ku­lar ve zor­luk kar­şı­sın­da gü­ve­ni­le­cek tek li­man­dır. “Ço­cuk­lar özel­lik­le okul ön­ce­si dö­nem­de ka­ran­lık­tan kor­kar.

Bu da bi­ze ço­cuk­lar­da be­lir­li kor­ku­la­rın be­lir­li yaş ev­re­le­rin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­di­r” di­yen Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Nö­ro­log Dr. Meh­met Ya­vuz, kor­ku­nun bel­li bir de­re­ce­ye ka­dar ço­cu­ğun ge­li­şi­mi­nin bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

Devamı...

Çocuğunuz Kardeşe Hazır mı?

Çocuğunuz Kardeşe Hazır mı?

Kıskançlık duygusu sevilen bir canlı ya da nesnenin paylaşılmasını engelleme ve kısıtlamadır. Kıskançlık, hemen hemen her yaş grubunda hissedilebilir. Fakat bu durum çocuk yaşlarda daha da yoğun yaşanır. İnsanı oldukça mutsuz eden bu duygu çocuklarda önüne geçilemez bir duygu karmaşası yaratabilir. İkinci kardeşin dünyaya gelmesiyle çocuk sahip olduğu her şeyi kaybedeceği ve artık sevilmeyeceği hissine kapılabilir. Kardeş kıskançlığı, kendine acıma, üzüntü, küçük düşme korkusu, can sıkıntısı, öfke, nefret ve intikam alma düşüncelerinin yanı sıra sevgi, koruma ve yakınlık hissetme isteği gibi karışık duyguların bir bileşiminden oluşmaktadır. Çocuklarda çok sık gözlenen kardeş kıskançlığını, anne ve babaların bu durum karşında nasıl davranmaları gerektiğini Dr. Mehmet Yavuz şu şekilde açıkladı.

Devamı...