Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çizgi Filmlerin Masum Olduğunu Kim Söyledi?
27 Nisan 2015
Ağlamak Faydalı mıdır?
25 Temmuz 2015
Tümü

Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çocuklar aile fertleri arasında ilk güçlü bağı annesi ile kurar. Bu bağ çocuk dünyaya gelmeden anne karnındayken başlar. Doğan her çocuk yaş aldıkça farklı duygularla tanışır. Bunlardan birisi de özellikle 3-4 yaşındaki çocuklarda görülen anne ve babayı kaybetme korkusudur.

Ço­cuk­lar için an­ne ba­ba ha­yat­ta kar­şı­laş­tık­la­rı kor­ku­lar ve zor­luk kar­şı­sın­da gü­ve­ni­le­cek tek li­man­dır. “Ço­cuk­lar özel­lik­le okul ön­ce­si dö­nem­de ka­ran­lık­tan kor­kar.

Bu da bi­ze ço­cuk­lar­da be­lir­li kor­ku­la­rın be­lir­li yaş ev­re­le­rin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­di­r” di­yen Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Nö­ro­log Dr. Meh­met Ya­vuz, kor­ku­nun bel­li bir de­re­ce­ye ka­dar ço­cu­ğun ge­li­şi­mi­nin bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

İle­ti­şim­ yan­lış­ları te­tik­ler

Nor­mal ge­li­şi­min ve ki­şi­sel ol­gun­laş­ma­nın bir par­ça­sı olan kor­ku­nun ra­hat­sız edi­ci ve olum­suz bir his ol­du­ğu­nun unu­tul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Dr. Ya­vuz şöy­le de­vam et­ti: “An­cak bu his ha­yat­la mü­ca­de­le eder­ken ço­cu­ğun ken­di­ni ko­ru­ma­sı için öğ­ren­me­si ge­re­ken bir duy­gu­dur.

Bu dö­nem­de ço­cu­ğun ya­şa­dı­ğı tüm kor­ku­lar ge­li­şim sü­re­cin­den kay­nak­la­na­maz. An­ne ba­ba­nın ve sos­yal çev­re­nin ço­cuk­la ile­ti­şim ku­rar­ken, yan­lış tu­tum ve dav­ra­nış­la­rı kor­ku­la­rın oluş­ma­sı­na ne­den olur.Ebe­veyn­le­rin ev­ham­lı ol­ma­sı ev­de ça­lan bir te­le­fon se­si­ne bi­le pa­nik­le­ye­rek ce­vap ver­me­si bi­le ço­cuk­la­rın kor­ku­la­rı üze­rin­de et­ki­li ola­bi­lir.”

3-6 yaş arası fark eder

Çocukların ölüm kavramını 3-6 yaş arası dönemde fark edip, ölümü sorgulamaya bununla ilgili sorular sormaya başladıklarını belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anne babayı yitirme korkusunu çocuğun çok yoğun hissetmeye başlaması hayatını olumsuz yönde etkiler.

Zihninde sürekli olarak ‘anne ve babayı’ kaybetme korkusu çocuğu kaygılı ve endişeli ruh haline sokar. Küçük yaşlardaki çocuklar sevdiklerinin öleceğini ya da onlar tarafından terk edilecekleri duygusuna kapılırlar. Ölüm korkusu çocukta kaygı bozukluğuna neden olabilir. Çocuk evdeyken bile annesini gözünün önünden ayırmak istemez.”

 Küçüktür unutur demeyin

Ebe­vey­nin ço­cuk­lar­la ile­ti­şim ku­rar­ken tu­tum ve dav­ra­nış­la­rı­na son de­re­ce dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni de ifa­de eden Dr. Ya­vuz, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “A­raş­tır­ma­la­ra gö­re ebe­vey­nin ‘ço­cuk da­ha çok kü­çük unu­tur gi­de­r’ di­ye dü­şü­ne­rek kan­dır­ma­sı ­ver­di­ği söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­me­si ço­cuk­lar­da gü­ven kay­bı­na ne­den olur.

Ba­zen ebe­veyn ya­ra­maz ço­cuk­la­rın ha­re­ket­le­ri­ni kon­trol al­tı­na al­mak için kor­ku­ta­rak is­tek­le­ri­ni yap­tır­ma­ya ça­lı­şır. ‘Be­ni üz­me­ye de­vam eder­sen has­ta­la­nıp ölü­rü­m’ ‘sö­zü­mü din­le­mez­sen se­ni sev­mem gi­bi ifa­de­le­ri ço­cuk cid­di­ye al­dı­ğı için her an an­ne­si ya da ba­ba­sı­nın onu bı­ra­kıp gi­de­ce­ği dü­şün­ce­siy­le da­ha da kay­gı­lı olur­lar. Bu kay­gı on­la­rın tüm ha­yat ka­li­te­si­ni olum­suz yön­de et­ki­ler. Ken­di­le­ri­ni gü­ven­de his­set­mez, sal­dır­gan­la­şır, ders ba­şa­rı­sı dü­şer.”

Birey olduğunu unutmayın

“E­be­vey­nin yap­ma­sı ge­re­ke­nin ön­ce­likle ço­cu­ğu­nun kü­çük de ol­sa bir bi­rey ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­sı­dı­r”  di­yen Ya­vuz, “­On­la­rın duy­gu­la­rı­nı ha­fi­fe al­ma­mak, kor­ku­la­rın­dan do­la­yı yar­gı­la­ma­mak ge­re­kir. Ço­cuk cid­di­ye alın­ma­dı­ğı­nı his­se­der­se duy­gu­sal dün­ya­sın­da te­la­fi­si çok zor ha­sar­lar mey­da­na ge­le­bi­lir.Ço­cuk için dün­ya­da­ki en önem­li şey an­ne ve ba­ba­sı ta­ra­fın­dan ne olur­sa ol­sun se­vil­di­ği­ni his­set­mek­ti­r”­de­di.

Comments are closed.

×

Merhaba!

WhatsApp üzerinden görüşmek ve bilgi almak için alttaki logoya tıklayarak bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

× Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?