Arşiv : Kaybetme Korkusu

Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çocukla Sağlıklı İletişimde Anne Babaya Düşen Görevler

Çocuklar aile fertleri arasında ilk güçlü bağı annesi ile kurar. Bu bağ çocuk dünyaya gelmeden anne karnındayken başlar. Doğan her çocuk yaş aldıkça farklı duygularla tanışır. Bunlardan birisi de özellikle 3-4 yaşındaki çocuklarda görülen anne ve babayı kaybetme korkusudur.

Ço­cuk­lar için an­ne ba­ba ha­yat­ta kar­şı­laş­tık­la­rı kor­ku­lar ve zor­luk kar­şı­sın­da gü­ve­ni­le­cek tek li­man­dır. “Ço­cuk­lar özel­lik­le okul ön­ce­si dö­nem­de ka­ran­lık­tan kor­kar.

Bu da bi­ze ço­cuk­lar­da be­lir­li kor­ku­la­rın be­lir­li yaş ev­re­le­rin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­di­r” di­yen Re­em Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Nö­ro­log Dr. Meh­met Ya­vuz, kor­ku­nun bel­li bir de­re­ce­ye ka­dar ço­cu­ğun ge­li­şi­mi­nin bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

Devamı...